browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Stiri recente

Plan de achizitie proiect -2017

Plan de achizitii proiect – 2017-2019


 

Regulament Concurs

 

Statut-GAL-TAM

Ghid_implementare_sM19.4_consolidat1

_____________________

ANUNT ANGAJARE

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc, cu sediul administrativ in comuna Merisani,sat Dobrogostea nr.459,jud. Arges,

 

scoate la concurs urmatoarele posturi:

 

  1. Expert evaluator proiecte si cereri de plata – 2 posturi, 4 h/zi

Responsabilitati:

– asigură procesul de verificare a proiectelor depuse care se realizează în baza procedurilor de selecţie nediscriminatorii şi transparente şi a unor criterii obiective, cu evitarea conflictelor de interese;

- monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală si intocmirea de rapoarte periodice;

- monitorizarea indicatorilor strategiei de dezvoltare locala si evaluarea acesteia;

- urmarirea executiei contractelor pentru servicii externalizate si pentru furnizare de produse;

- participarea la procedurile de achizitii si la receptia serviciilor/ bunurilor;

- pregăteşte lucrările Comitetului de Selecţie a proiectelor.

Cerinte:

-                 Absolvent învăţământului superior

-                 Cunoştinţe solide în ceea ce priveşte derularea procedurilor de achiziţii publice

-                 Bune abilităţi de comunicare socială

-                 Gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză

Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali

  1. Expert evaluator – secretar – 1 post, 8h/zi

Responsabilitati:

– asigură procesul de verificare a conformităţii cererilor de plată depuse la GAL;

- asigură publicitatea la nivel de GAL a tuturor operaţiunilor (lansare apeluri de selecţie, promovare SDL, etc. prin toate mijloacele mas- media, inclusiv prin întreţinerea şi actualizarea paginii web proprii a GAL);

- asigură activitatea de secreatariat a GAL.

Cerinte:

-                 absolvent al unei forme de învățământ superioare;

-                 inteligență (gândire logică, memorie);

-                 corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;

-                 sincer, dispus la colaborare

-                 cunoștinte bune de operare PC MS Office – Word, Excel, navigare internet

-                 bune cunoștințe de limbă engleză (scris/vorbit)

-                 capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă

-                 capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp

-                 capacitate de a respecta termene limită

-                 atenție către detalii

-                 Cunoștinte de social media (blog, facebook, forumuri, RSS, etc);

-                 Abilităţi pentru lucrul în echipă;

Creativitate și proactivitate, abilități excelente de comunicare, inclusiv în relația cu presa și autorități ale administrației publice.

 

  1. Animator (Agent de dezvoltare)- 3 posturi, 4h/zi

- desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL

- sprijină potenţialii beneficiari de fonduri europene cu privire la ghidurile necesare, lista documentelor, eligibilitatea cheltuielilor, formulare utilizate;

- desfasoara activitati de monitorizare proiecte.

Cerinte:

-                 Absolvent studii superioare;

-                 Bune abilități de comunicare socială

-                 Bune abilități de facilitare grupuri

-                 Experiență anterioară în facilitarea de întâlniri publice

-                 Experiență în derularea de proiecte care presupun comunicare directă cu beneficiarii

-                 Gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză

-       Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

  1. Responsabil financiar/ contabil – 1 post, 4h/zi

Responsabilitati: – gestionează financiar-contabil activitatea GAL;

- realizează cererile de plată la nivelul GAL

Cerinte:

-                 absolvent învatamantului superior economic de specialitate;

-                 vechime de cel putin 1 an în domeniu, cuprinzând toate aspectele activităţii financiar-contabile;

-                 cunoștințe temeinice privind sistemul organizatoric și financiar-contabil;

-                 cunoștințe solide de legislație financiar contabilă în vigoare;

-                 cunoștințe solide de operare PC: Word, Excell, Power Point;

-                 cunoștințe de operare soft-uri contabile

-                 inteligenţă (gândire logică, memorie, capacitate de analiza şi sinteză);

-                 capacitate de organizare şi conducere a activităţii serviciului;

 

Posturile sunt aferente proiectului privind implementării măsurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” și 19.4 – ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” pentru Asociația GAL Ținutul Argesul de Mijloc.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

-     Selecția dosarelor de înscriere- perioada 28 -29.11.2016

-     Proba scrisă- 5.12.2016, ora 10:00

-     Interviul – 5.12.2016, ora 15:00

Persoanele interesate sunt rugate sa depuna:

a)    Cerere de înscriere la concurs;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) Copie a carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care atestă vechimea în muncă;
e) Cazierul judiciar;
f) Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către alte unităţi sanitare abilitate. Adeverinţa de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) Curriculum vitae.

Documentele semnate pe fiecare pagina, datate, format PDF se depun pe adresa de e-mail galargesul@yahoo.com, pana luni, 28.11.2016, orele 16:00.

Cererea de inscriere se descarca de aici: Cerere inscriere

Bibliografia o puteti descarca de aici: Bibliografie-concurs

Detalii despre posturi, concurs si bibliografie la tel. 0755894665 sau prin galargesul@yahoo.com

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tinutul Argesul de Mijloc

Comuna Merisani,sat Dobrogostea nr.459,jud. Arges

Email:  galargesul@yahoo.com

Telefon: 0755 894 665/ 0348528860

Ţinutul Argeşul de Mijloc se situează în cea mai mare proporţie în Podişul Getic şi în partea nordică a Câmpiei Înalte a Piteştiului. Acesta cuprinde 13 unităţi administrativ-teritoriale (12 comune şi 1 oraş) situate în partea central vestică a judeţului Argeş: comunele Băiculeşti, Bălileşti, Budeasa, Coşeşti, Ciofrângeni, Mălureni, Mărăcineni, Merişani, Miceşti, Morăreşti, Poienarii de Argeş şi oraşul Ştefăneşti, respectiv în partea central-estică a judeţului Vâlcea: comuna Goleşti.

image003